Polityka Prywatności

zespół serwisu www.salecar.eu w pełni respektuje prawo użytkowników niniejszego serwisu („Strona
Internetowa”) w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Wskazujemy, że do danych osobowych zaliczają się wszystkie dane, które dotyczą danej osoby lub
mogą się do niej odnosić, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i zachowanie
użytkownika. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane w
sposób bezpieczny w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej:
Ustawa).

W związku z powyższym regulacjami prawnymi spoczywa na nas obowiązek poinformowania osób,
których dane dotyczą, o przysługujących im uprawnieniach. Z uwagi na to, serwis www.teul.pl
wypełniając ten obowiązek niniejszym przedstawia Państwu następującą informację na temat
przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z naszej Strony Internetowej.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AllGroup Dariusz Błaszczyk z siedzibą w Bogucinie (62-006) przy ul. Wiśniowej 6, KRS:
0000732992 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 7781376955, REGON: 300339781, (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: e-mail: biuro@allgroup.pl i numeru telefonu +48 695 859 904.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2. na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na nasze własne potrzeby tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
ust. 1 lit f) RODO)

3. na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów np. w zakresie księgowości
i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
4. na potrzeby realizacji działań marketingowych i promocyjnych a także przesyłania ofert (tj. art.
6 ust. 1 lit a) RODO).

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celu wykonania umowy łączącej Państwo z Administratorem oraz otrzymania odpowiedzi na wszelkie zadane przez Państwa pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zgoda
W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Nastąpi to w przypadku, gdy wykorzystanie podanych przez Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego
lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji przez nas określonych czynności (np. przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym momencie cofnąć, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed cofnięciem tej zgody.

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych

Serwer na którym zlokalizowana jest Strona Internetowa automatycznie i tymczasowo gromadzi dane
w serwerowych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały
dezaktywowane. Podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej gromadzimy następujące dane, które są
niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie wyświetlać naszą Stronę Internetową oraz
zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie:
– adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
– zapytanie z pliku klienta,
– kod odpowiedzi http,
– strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL),
– godzina zapytania serwerowego
– typ i wersja przeglądarki
– system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie.

W przypadku gdy wymienione powyżej informacje zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania zależy od celu w jakim Administratora przetwarza dane osobowe. W przypadku realizacji przez Administratora celów wynikających z zawartej umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tej umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest ich dochodzenie. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości, podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z umową.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Na wskazane powyżej dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, mogą Państwo w dowolnym
momencie złożyć do nas wniosek o:

a. sprostowanie (poprawienie) danych osobowych
b. usunięcie przetwarzanych danych osobowych
c. ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych
d. przeniesienie danych osobowych (po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO)
e. udostępnienie danych osobowych
f. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Obowiązek realizacji przez Administratora wskazanych powyżej uprawnień wynika z podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Zakres każdego z tych praw i obowiązek jego realizacji przez Administratora określony został w przepisach RODO.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przekazujemy:
a. naszym pracownikom i współpracownikom,

b. podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług marketingowych, księgowych czy prawnych,

c. podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną oraz podmiotom świadczącym
usługi poczty elektronicznej.

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o plikach cookies
1. Pikami cookies są dane informatyczne, które są zapisywane na komputerach lub urządzeniach mobilnych za pośrednictwem stron internetowych i portali, z których korzysta użytkownik.
2. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookies identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” użytkownika oraz jego
preferencji na stronie internetowej, które pozostają na zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z usługi).
3. Zarówno pliki sesyjne jak i pliki trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub jakichkolwiek informacji z komputerów lub urządzeń mobilnych, z których korzysta użytkownik.
4. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla komputerów lub urządzeń mobilnych, z których korzystają użytkownicy.
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików do komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta. W przypadku ograniczenia dostępu, korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest wymagane zapisywanie plików cookies.
6. Możliwe jest samodzielne dokonanie zmiany ustawień przeglądarki w zakresie warunków przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzeń, z których korzysta użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies do urządzenia może wpłynąć na sposób korzystania ze strony internetowej
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *